Symposium Neurowetenschappen: Focus op aandacht! (20.03.2015)

Symposium Neurowetenschappen: Focus op aandacht! (20.03.2015)

Aandacht is een belangrijke executieve functie. Op het VWVJ-symposium van 20 maart zal aandacht zowel vanuit neurowetenschappelijke als klinische hoek worden benaderd en reikt ICF (International Classification of Functioning) ons een kader om na te gaan hoe kinderen met aandachtsstoornissen in de klas en thuis kunnen worden bijgestaan.

Prof. Evert Thiery, prof. Marina Danckaerts en A. Rietman verlenen hun medewerking.

Voor wie? Voor zorgverleners van verschillende disciplines (psychologen, orthopedagogen, therapeuten, artsen, verpleegkundigen) en uit diverse sectoren betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren

Programma en inschrijven? via http://www.vwvj.be/index.php?page=642

Aankondiging studiedag VVSP ‘Een stap vooruit’

Studiedag VVSP (Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie)

meewerkende hogescholen, universiteiten en CLB-netten

meewerkende_partners

U kan hier de presentaties downloaden en enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

In samenwerking met het VFD (Vlaams Forum voor Diagnostiek
in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening
http://www.vfd-vzw.be)

Een stap vooruit

met diagnostiek als helpende hand voor leerling en begeleider in het studiekeuzeproces

Woensdag 19 november 2014

9.30 – 12.30 uur (scholen en CLB) en 13.30 – 16.00 uur (CLB)

Plaats: HOWEST, KORTRIJK  (Graaf Karel de Goedelaan 5)

Bereikbaarheid HOWEST Graaf Karel de Goedelaan

De studiekeuze is bij de overgang van de eerste naar de tweede graad SO een cruciaal moment in de onderwijsloopbaan van een leerling. Voor heel wat leerlingen verloopt dit keuzeproces vlot. Soms kunnen ze wat ondersteuning gebruiken, zoals een gesprek met de titularis of informatie over een studierichting. Voor sommige leerlingen is specifieke keuzehulp nodig.
Beter inzicht in het keuzeprobleem van de leerling is vaak een eerste stap om een complex of vastlopend keuzeproces vlot te trekken. Diagnostische instrumenten kunnen helpen om dit inzicht binnen een handelingsgericht traject op te bouwen. Een werkgroep stelde een batterij samen van OLB-vragenlijsten (OnderwijsLoopbaanBegeleiding) en nam die de voorbije schooljaren af in 34 Vlaamse scholen. De resultaten van dit onderzoek lichten we graag toe op de studiedag ‘Een stap vooruit‘.

voormiddag: voor scholen en CLB
OLB vandaag: keuzetaken en schooltaken
toelichting van de onderzoeksresultaten
namiddag: voor CLB-medewerkers
OLB in het CLB: begeleidingstaken
voorstelling diagnostische instrumenten

Het voorlopige programma:

 • 9.00: Ontvangst (met koffie)
 • 9.30: Welkomstwoord voorzitter VVSP  (Maria De Beuckeleer)
 • 9.35: Inleiding op het inhoudelijk thema  (Mark Schittekatte)
 • 9.45: OLB vandaag: het keuzeproces (Johan David & Lieve Dillen)
 • 10.05: OLB vandaag: toelichting van de onderzoeksresultaten en implicaties voor het onderwijs
   • 10.05: Studiekeuzes in het secundair onderwijs: mythes en feiten (Karine Verschueren & Veerle Briers)
   • 11.05: Pauze (met koffie)
   • 11.30:  Over willen, moeten, en kunnen: De rol van motivatie in studeren en studiekeuzeprocessen  (Maarten Vansteenkiste)

12.30 – 13.30: LUNCH

 • 13.30: OLB in het CLB: Keuzebegeleiding in HGW-perspectief (Johan David & Lieve Dillen) over vastlopende keuzes & keuzebegeleiding
 • 14.00 – 16.00: Voorstelling van de diagnostische instrumenten en handleidingen (Maarten Van Steenkiste, Bart Soenens, Karine Verschueren & Veerle Briers)
   • inhouden en link met OLB
   • kenmerken
   • gebruik
     • toelichting aan de hand van leerlingenprofielen
     • handleiding
     • aanbevelingen

De sprekers:

Mark Schittekatte werkt aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent als coördinator van het Testpracticum PPW. Hij coördineerde ook de voorbije 2 jaar het OLB-project. Zijn wetenschappelijk vakgebied betreft adaptatie van psychodiagnostische instrumenten. Zo leidde hij projecten rond de adaptatie van o.a. de WISC-III-NL, de DST-NL, Tedi-Math, TEA-Ch, CELF-IV, WPPSI-III, SRS en Vlaams onderzoek naar de CBCL. Hij is voorzitter van de BFP Commissie Psychodiagnostiek; Belgisch vertegenwoordiger in the Board of Assessment van EFPA en lid van de Raad van bestuur van het “Vlaams Forum voor Diagnostiek” (VFD) en de “Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie” (VVSP).

Johan David werkt op de koepel van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding – VCLB-koepel vzw. – en is daar verantwoordelijk voor het werkingsgebied onderwijsloopbaanbegeleiding.

Lieve Dillen werkt als medewerker onderwijsloopbaanbegeleiding voor de POC (Permanente Ondersteunings-cel) van de CLB van het GO!, en zij is lid van de werkgroep OLB diagnostiek.

Karine Verschueren is gewoon hoogleraar en coördinator van de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent van de KU Leuven. Zij geeft onderwijs over psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, begeleiding van keuzeprocessen, de organisatie van leerlingenzorg en ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek richt zich op de psychosociale en leerontwikkeling van kinderen en jongeren in de schoolse context en de determinanten eigen aan kind, thuis- en schoolomgeving. Speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling van academische betrokkenheid en zelfconcept, evenals naar de rol van leerkracht-kind en peerinteracties in de schoolse ontwikkeling. Zij voert dit onderzoek in algemene populaties, alsook in specifieke doelgroepen, zoals begaafde leerlingen.

Veerle Briers is stafmedewerker psychodiagnostiek aan de KU Leuven in de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent. Zij begeleidt practica over psychodiagnostiek binnen de opleiding psychologie en werkt mee aan verschillende normeringsonderzoeken.

Maarten Vansteenkiste is hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent in de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheid-, en sociale psychologie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de motivatiepsychologie, de tak van de psychologie die zich bezig houdt met de vraag “Waarom mensen doen wat ze doen?”. Hij onderzoekt de impact van de kwaliteit van motivatie op het psychosociaal functioneren en de rol van socialisatiefiguren in het voeden van optimale motivatie. Hij publiceerde al talrijke bijdrages over dit thema in diverse levensdomeinen, zoals onderwijs, werk(loosheid), psychotherapie en hulpverlening, sport, en opvoeding (zie www.vopspsy.ugent.be en www.selfdeterminationtheory.org). Samen met Bart Soenens schreef hij het studieboek ‘Vitamines van groei: Over de motiverende rol van ouders in de opvoeding’

Bart Soenens is hoofddocent aan de Vakgroep Ontwikkelings- Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie (Universiteit Gent). Hij studeerde psychologie aan de KULeuven en maakte er een doctoraat omtrent het opvoeden van adolescenten en de rol van ouderlijke psychologische controle in het bijzonder. Samen met Maarten Vansteenkiste doet hij, voornamelijk vanuit het perspectief van de Zelf-Determinatie Theorie, onderzoek naar de rol van ouders, leerkrachten, en andere socialisatiefiguren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Andere onderzoeksinteresses zijn identiteitsontwikkeling, perfectionisme, racisme, en godsdienstpsychologie.

Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Bij deze willen wij enkele vormingen rond dyslexie en dyscalculie, en ADHD en ASS in de kijker zetten. Info en inschrijvingen op de website: www.code.thomasmore.be

Het vormingsaanbod richt zich voornamelijk tot hulpverleners (psychologen, logopedisten, orthopedagogen, CLB-medewerkers, psychiaters, …), leerkrachten en beleidsadviseurs.

23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie

23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie

27-10-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren

31-10-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en jongeren

14-11-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (reeks 1)

08-12-2014: Diagnostiek van ADHD bij (jong)volwassenen

12-02-2014: Studeren met ADHD en ASS in het secundair en hoger onderwijs

17-03-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (reeks 2)

07-05-2014: Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen en jongeren

Studiedag ‘JONG!TALENT – naar een effectieve zorg voor begaafde kinderen en jongeren in Vlaanderen’ (27.05.14)

Op dinsdag 27 mei wordt een studiedag georganiseerd te Leuven omtrent hoogbegaafdheid. Deze studiedag is een initiatief van Jeugdgezondheidszorg KU Leuven en de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent KU Leuven, in samenwerking met de Ga voor Geluk Leerstoel en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De studiedag vloeit voort uit het JOnG!Talent-onderzoek naar welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen en naar de relatie van dit welbevinden met signalen van hoge begaafdheid. Deze studiedag richt zich tot professionelen uit de onderwijs-, zorg- en welzijnssector, zoals leerkrachten, zorgleerkrachten, schooldirecteurs, CLB-medewerkers en -directies, psychologen, pedagogen, artsen, wetenschappelijk onderzoekers en beleidsverantwoordelijken. Ook geïnteresseerde studenten zijn welkom. Voor meer informatie: zie http://jongtalentvlaanderen.be

Vormingen Code, expertisecentrum Thomas More

Bij deze willen wij enkele vormingen rond dyslexie en dyscalculie, en ADHD en ASS in de kijker zetten. Info en inschrijvingen op de website: http://www.codelessius.eu/

Het vormingsaanbod richt zich voornamelijk tot hulpverleners (psychologen, logopedisten, orthopedagogen, CLB-medewerkers, psychiaters, …), leerkrachten en beleidsadviseurs.

De vormingsbrochure geeft u een volledig overzicht van de vormingen in open aanbod: vormingsbrochure

21-01-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie en dyscalculie bij jongeren

28-02-2014: Begeleiding van kinderen en jongeren met dyslexie aan de hand van ondersteunende software

7-03-2014: ADHD bij adolescenten en jongvolwassenen: van sterkte-zwakteanalyse naar begeleiding

28-03-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie

14-04-2014: Ondersteuning van studenten met ADHD, ASS en leerstoornissen in het hoger onderwijs

8-05-2014: Sterkte-zwakteanalyse in de diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij jongvolwassenen

Symposia Code: ‘Blik op onbeperkt!’

Code organiseert op 6 en 7 februari 2014 het symposium Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking. Je kan de volledige programma’s raadplegen via de website en de inschrijvingen zijn gestart.

Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking (6 en 7 februari 2014)

Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking focust op de inclusie van jongvolwassenen met een functiebeperking in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Het symposium vertaalt actuele wetenschappelijke inzichten in praktische adviezen voor het werkveld.

Op donderdag 6 februari 2014 wordt ingegaan op Studeren met ADHD, ASS, dyslexie en dyscalculie. Steeds meer studenten met een functiebeperking stromen door naar het hoger onderwijs. De principes van het universal design for learning worden steeds vaker toegepast en de inclusie van studenten met een functiebeperking heeft reeds een grote stap vooruit gemaakt. Toch hebben deze studenten nood aan extra redelijke aanpassingen en afgestemde ondersteuning om het hoger onderwijs succesvol te doorlopen. Die ondersteuning is voor begeleiders en hulpverleners echter niet altijd evident. Het ontbreekt hen namelijk aan eenduidige richtlijnen. Deze symposiumdag reikt inzichten en adviezen aan voor de begeleiding van studenten met ADHD, ASS, dyslexie en dyscalculie in het hoger onderwijs, om zo bij te dragen aan hun volwaardige participatie.

Op vrijdag 7 februari 2014 is de blik gericht op Leven, studeren en werken met ASS. Het accent ligt op het handelingsgericht werken met jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Hulpverleners en begeleiders voelen sterk aan dat een algemene aanpak niet volstaat en dat een meer gespecialiseerde ondersteuning op maat nodig is. Handelingsgericht werken kan helpen om drempels te verlagen zodat jongvolwassenen met ASS zich ten volle kunnen ontplooien en volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze symposiumdag geeft handvatten en tips mee voor een effectievere begeleiding van deze jongvolwassenen.

Doelgroep: professionelen uit het secundair (derde graad) en hoger onderwijs (studentenbegeleiders, leerkrachten en docenten, etc.), beleidsadviseurs en hulpverleners, en andere geïnteresseerden

Datum: 6 en 7 februari 2014

Locatie: Thomas More Antwerpen

Kostprijs: 99 euro voor 1 dag of 170 euro voor de 2 dagen

Inschrijven: via onze website: http://www.codelessius.eu/node/762

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. Het centrum wil een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk op het raakvlak van innovatief en inclusief onderwijs, meertaligheid en interculturaliteit, en taal-, leer-, en ontwikkelingsstoornissen.

Voor een algemene kennismaking met Code verwijzen we je graag naar www.thomasmore.be/code.

Erkenning klinisch psychologen – schoolpsychologen

Een aantal leden van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie (VVSP) ontvingen de laatste dagen heel wat mails van ongeruste en teleurgestelde leden naar aanleiding van de nakende erkenning van de klinisch psychologen in de gezondheidsberoepen.
We begrijpen deze reacties en ook wij kampen met dergelijke gevoelens.
Maar misschien is het belangrijk eerst de zaken op een rij te zetten zowel wat het verleden als wat de toekomst betreft.

Wat vooraf ging.
Erkenning en bescherming van de titel ‘Psycholoog’

Na de erkenning van de titel van Psycholoog in de wet tot Bescherming van de Titel van Psycholoog (08/11/1993) is de BFP ook gestart met het voorbereidend werk tot erkenning van het beroep van Psycholoog.

De titel psycholoog is een wettelijk beschermde titel die je enkel mag dragen als master of licentiaat in de psychologie en wanneer je bent ingeschreven en erkend door de Psychologencommissie. Hierbij hoort ook een erkenningsnummer. Wie deze titel gebruikt zonder aan de wettelijke voorwaarden te voldoen is strafbaar.
De titelerkenning en –bescherming valt onder de voogdij van de minister van Middenstand.

Erkenning en bescherming van het beroep ‘Psycholoog’

Voor de erkenning van het beroep van psycholoog was in het verleden weinig tot geen politieke interesse omdat psychologen in heel diverse sectoren tewerkgesteld zijn met elk een andere voogdijminister; soms federaal (volksgezondheid), soms per gemeenschap (onderwijs) en meestal nog van diverse partijsignatuur.

Men heeft er dan ook 20 jaar over gedaan om te komen tot de nakende erkenning van de klinisch psycholoog binnen gezondheidsberoepen.
Helaas, enkel de ‘klinisch psycholoog’ én binnen het ‘klinisch domein’ zijn met deze wet voorwerp van erkenning.
Aanvankelijk werden ook de ‘klinisch orthopedagogen’ en de ‘klinisch seksuologen’ door het ontwerp gevat, maar ook zij zijn uit de boot gevallen, hoewel velen van hen zich zeker kunnen beroepen op tewerkstelling binnen een ‘klinisch domein’.

Nochtans heeft de VVSP samen met vertegenwoordigers van de opleiding schoolpsychologie van de KULeuven heel wat stappen ondernomen om aandacht te vragen voor de positie van de schoolpsychologen in verband met het wetsvoorstel betreffende de uitoefening van gezondheidsberoepen en werden voorstellen geformuleerd om hen toch te laten opnemen in het wetsvoorstel.
Er werd overleg gepland met de toenmalige indiener van het wetsvoorstel de heer Luc Goutry; er werden teksten voorbereid; er was intensief contact met zijn medewerkers.

Ook bij de BFP werd op het directiecomité en in de RVB door de vertegenwoordigers van VVSP voortdurend geijverd en gepleit om ook de schoolpsychologen op te nemen in dit wetsvoorstel omdat zij de eigenlijke eerste lijn (soms ook nulde lijn genoemd) vormen. Diagnostiek en begeleiding van psychische en psychosociale problemen in een vroeg stadium door professionals (schoolpsychologen) die dat terrein uitermate goed kennen en hiervoor over bijzondere kwalificaties beschikken is de beste preventie om zwaardere therapie te voorkomen.
Het hele wetsvoorstel is trouwens pas in een stroomversnelling gekomen na de uitspraak van minister Onckelinckx “meer psychologische begeleiding, minder pillen”.

De toekomst?
Waar gaat VVSP voor?

VVSP start samen met vertegenwoordigers van de opleiding schoolpsychologie van de KULeuven
een overlegronde met vertegenwoordigers van de BFP.

 • We willen bekomen dat de BFP bij de nog op te richten Federale Raad voor klinische psychologie – die de erkenningscriteria bij de operationalisering van het begrip ‘klinisch domein’ moet uitwerken – ook alles in het werk stelt zodat ook schoolpsychologen (onder welbepaalde voorwaarden) in dit domein kunnen erkend worden. Competenties op het vlak van psychologische diagnostiek en interventie moeten daarbij centraal staan. Deze competenties vallen niet noodzakelijk samen met (politiek) ‘beleidsdomeinen’.
 • BFP moet het mogelijk maken dat ook vertegenwoordigers van de schoolpsychologen vanaf het begin door deze Federale Raad gehoord worden om hun visie op deze materie te verduidelijken. BFP is er voor alle leden en niet alleen voor VVKP-leden.

Zelfstandige schoolpsychologen en terugbetaling door mutualiteiten?

Zodra de wet gestemd is, zal er werk gemaakt worden van een Openbaar Register van erkende psychologen dat door de mutualiteiten kan geraadpleegd worden en waarop ze zich kunnen baseren voor terugbetaling van psychologische prestaties.
BFP liet ons bij monde van Koen Lowet weten dat er ’niets wijzigt voor schoolpsychologen die nu een erkenning hebben

 • VVSP wil dit verankerd zien in een bindende tekst
 • VVSP zal er voor ijveren dat niet alleen de huidige zelfstandige schoolpsychologen maar ook de komende generaties in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling van hun psychologische prestaties door mutualiteiten. Dit Vlaams Openbaar Register van klinisch psychologen mag dus niet beperkt blijven tot VVKP-leden. Ook VVSP-leden die aan de voorwaarden voldoen moeten in dit register een plaats krijgen.

( uit Nieuwsbrief VVKP November 2013 3. Vlaams register klinisch psychologen

VVKP zal een eigen, publiekelijk raadpleegbare databank oprichten die cliënten, verwijzers,
mutualiteiten, opleidingscentra, therapieverenigingen … de mogelijkheid biedt om vlot te
verifiëren of een collega effectief aan een aantal basiscriteria voldoet. Het gaat om een publiek te
raadplegen lijst die drie garanties biedt: 1) de persoon in kwestie is een master in de psychologie,
2) de collega heeft zich bekwaamd in het domein van de klinische psychologie en 3) de collega is
lid van VVKP en onderschrijft daarmee de deontologische code. Dit register zal worden beheerd
door VVKP. Alle leden die nu al lid zijn van VVKP en die akkoord zijn gegaan om hun gegevens
publiek te maken, zullen op het register worden geplaatst. Voor nieuwe leden zal er een
erkenningscommissie geïnstalleerd worden in afwachting van de wettelijke regeling. De regeling
vanaf 2014, inclusief overgangsmaatregelen en beoordeling van uitzonderingen, wordt
gecommuniceerd bij het versturen van onze jaarlijkse lidmaatschapsbrief.)

Wat verwachten we van onze leden?

 • Alle bedenkingen en suggesties voor de diverse overlegmomenten zijn welkom. Stuur een mail naar een bestuurslid of post uw boodschap via de functie ‘nieuws melden’ op onze website.
 • Ook vragen over deze en andere materie kan je via deze weg stellen
 • Moedig uw collega’s schoolpsychologen aan lid te worden van VVSP. Hoe langer de ledenlijst die we kunnen voorleggen bij onderhandelingen, des te meer gewicht we in de schaal kunnen leggen.
 • Wenst u mee actief aan de kar te duwen: overweeg dan toe te treden tot de Raad van Bestuur van VVSP.

De Raad van Bestuur van VVSP hoopt dat u met deze korte tekst reeds enig zicht krijgt op de historiek, de moeilijkheden én de pistes die we voor onze huidige en toekomstige leden-schoolpsychologen willen bewandelen.
We zullen u regelmatig informeren over de stand van zaken.

Maria De Beuckeleer
Voorzitter VVSP

Studiedag Introductie in het C-H-C-model: van IQ naar Cognitief Vaardigheidsprofiel

De handouts en teksten van de sprekers kan u hier downloaden.

De Vlaamse vereniging voor schoolpsychologie in samenwerking met hogeschool Thomas More nodigt u uit op

Introductie in het C-H-C-model:
van IQ naar Cognitief Vaardigheidsprofiel

een studiedag over nieuwe paden die zich aandienen bij het intelligentieonderzoek
Eén ervan staat in deze studiedag centraal het zgn “C-H-C-model” of  intelligentiestructuurmodel volgens Cattell, Horn en Carroll

Donderdag 21 november 2013

Thomas More – Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

Programma
8.30u  Ontvangst en koffie
9.30u  Welkomstwoord (Maria De Beuckeleer)
9.45u  “Van gisteren naar nu” Een onontbeerlijke historische schets (Walter Magez)
10.10u “Naar een nieuwe benadering van het IQ” (Annemie Bos)
11.10u   Koffiepauze
11.30u  “Wetenschappelijke reflecties op het C-H-C-model” (Karine Verschueren)
12.30u  Middagpauze met broodjesmaaltijd
13. 30u  “CHC in de praktijk: case studies” (Kris Geerinck en Gisleen Rauws)
15.00u  Slotwoord (Maria De Beuckeleer)

Doel en doelgroep
Een adequaat inzicht realiseren in deze onderzoeksaanpak en wat die kan betekenen voor zowel het diagnostisch handelen, de aansluitende besluitvorming als voor de ontwikkeling van handelingsstrategieën.
In welke setting men ook werkt, of men actief zelf diagnostisch onderzoek uitvoert of enkel rapporten over deze onderzoeksaanpak krijgt: het blijft onontbeerlijk om bekend en vertrouwd te raken met deze uitgangspunten.
De studiedag richt zich naar iedereen die te maken heeft met onderzoek van intelligentie/cognitieve vaardigheden of de beoordeling van verslagen hierover: CLB-medewerkers, artsen en psychiaters uit begeleidingsdiensten, VAPH, CGG, CAR, enz.

Sprekers

lid

Walter Magez


Voorzitter van vzw Coördinatie Antwerpen voor Psychodiagnostiek (CAP)
Wetenschappelijk medewerker van het Psychodiagnostisch centrum Thomas More
Wetenschappelijke medewerker aan de KULeuven, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent
Lid van de commissie psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Forum voor Diagnostiek vzw (VFD)
lid

Annemie Bos


lid van CAPvzw
Hoofdpraktijklector aan Thomas More, Opleiding Toegepaste psychologie
Lid van de vakgroep School- en Pedagogische Psychologie
Medewerker van het Psychodiagnostisch centrum (PDC) Thomas More
Lid van de commissie psychodiagnostiek van de BFP
Lid van de Raad van Bestuur van het VFD (Vlaams Forum voor Diagnostiek vzw)
lid

Karine Verschueren


Hoogleraar KU Leuven, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent (SOKA)
Lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie
Lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Forum voor Diagnostiek vzw
lid

Kris Geerinck


lid van CAPvzw.
Psychopedagogisch consulent in VCLB De Wissel Antwerpen, campus Oost
Kwaliteitscoördinator in VCLB De Wissel Antwerpen, campus Oost
lid

Gisleen Rauws


lid van CAPvzw.
Psychopedagogisch consulent in VCLB De Wissel Antwerpen, campus Centrum
Vormingsmedewerker PVOC Antwerpen
Praktijklector KULeuven, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent (SOKA)
lid

Maria De Beuckeleer


Eredirecteur VCLB De Wissel-Antwerpen
Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie
Vertegenwoordiger voor de educatieve psychologie in de BFP
Ondervoorzitter BFP

Inschrijving
DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN

Voor vragen over uw betaling kan u contact opnemen met:
Paul Gheskiere
Tel 056 71.53.16
paul.gheskiere@telenet.be

Bereikbaarheid
Wie met de wagen komt, parkeert best aan de rand van de stad en neemt verder het openbaar vervoer.
Zie o.a.: http://www.parkereninantwerpen.be/parkeermogelijkheden en http://www.delijn.be