Erkenning klinisch psychologen – schoolpsychologen

Een aantal leden van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie (VVSP) ontvingen de laatste dagen heel wat mails van ongeruste en teleurgestelde leden naar aanleiding van de nakende erkenning van de klinisch psychologen in de gezondheidsberoepen.
We begrijpen deze reacties en ook wij kampen met dergelijke gevoelens.
Maar misschien is het belangrijk eerst de zaken op een rij te zetten zowel wat het verleden als wat de toekomst betreft.

Wat vooraf ging.
Erkenning en bescherming van de titel ‘Psycholoog’

Na de erkenning van de titel van Psycholoog in de wet tot Bescherming van de Titel van Psycholoog (08/11/1993) is de BFP ook gestart met het voorbereidend werk tot erkenning van het beroep van Psycholoog.

De titel psycholoog is een wettelijk beschermde titel die je enkel mag dragen als master of licentiaat in de psychologie en wanneer je bent ingeschreven en erkend door de Psychologencommissie. Hierbij hoort ook een erkenningsnummer. Wie deze titel gebruikt zonder aan de wettelijke voorwaarden te voldoen is strafbaar.
De titelerkenning en –bescherming valt onder de voogdij van de minister van Middenstand.

Erkenning en bescherming van het beroep ‘Psycholoog’

Voor de erkenning van het beroep van psycholoog was in het verleden weinig tot geen politieke interesse omdat psychologen in heel diverse sectoren tewerkgesteld zijn met elk een andere voogdijminister; soms federaal (volksgezondheid), soms per gemeenschap (onderwijs) en meestal nog van diverse partijsignatuur.

Men heeft er dan ook 20 jaar over gedaan om te komen tot de nakende erkenning van de klinisch psycholoog binnen gezondheidsberoepen.
Helaas, enkel de ‘klinisch psycholoog’ én binnen het ‘klinisch domein’ zijn met deze wet voorwerp van erkenning.
Aanvankelijk werden ook de ‘klinisch orthopedagogen’ en de ‘klinisch seksuologen’ door het ontwerp gevat, maar ook zij zijn uit de boot gevallen, hoewel velen van hen zich zeker kunnen beroepen op tewerkstelling binnen een ‘klinisch domein’.

Nochtans heeft de VVSP samen met vertegenwoordigers van de opleiding schoolpsychologie van de KULeuven heel wat stappen ondernomen om aandacht te vragen voor de positie van de schoolpsychologen in verband met het wetsvoorstel betreffende de uitoefening van gezondheidsberoepen en werden voorstellen geformuleerd om hen toch te laten opnemen in het wetsvoorstel.
Er werd overleg gepland met de toenmalige indiener van het wetsvoorstel de heer Luc Goutry; er werden teksten voorbereid; er was intensief contact met zijn medewerkers.

Ook bij de BFP werd op het directiecomité en in de RVB door de vertegenwoordigers van VVSP voortdurend geijverd en gepleit om ook de schoolpsychologen op te nemen in dit wetsvoorstel omdat zij de eigenlijke eerste lijn (soms ook nulde lijn genoemd) vormen. Diagnostiek en begeleiding van psychische en psychosociale problemen in een vroeg stadium door professionals (schoolpsychologen) die dat terrein uitermate goed kennen en hiervoor over bijzondere kwalificaties beschikken is de beste preventie om zwaardere therapie te voorkomen.
Het hele wetsvoorstel is trouwens pas in een stroomversnelling gekomen na de uitspraak van minister Onckelinckx “meer psychologische begeleiding, minder pillen”.

De toekomst?
Waar gaat VVSP voor?

VVSP start samen met vertegenwoordigers van de opleiding schoolpsychologie van de KULeuven
een overlegronde met vertegenwoordigers van de BFP.

  • We willen bekomen dat de BFP bij de nog op te richten Federale Raad voor klinische psychologie – die de erkenningscriteria bij de operationalisering van het begrip ‘klinisch domein’ moet uitwerken – ook alles in het werk stelt zodat ook schoolpsychologen (onder welbepaalde voorwaarden) in dit domein kunnen erkend worden. Competenties op het vlak van psychologische diagnostiek en interventie moeten daarbij centraal staan. Deze competenties vallen niet noodzakelijk samen met (politiek) ‘beleidsdomeinen’.
  • BFP moet het mogelijk maken dat ook vertegenwoordigers van de schoolpsychologen vanaf het begin door deze Federale Raad gehoord worden om hun visie op deze materie te verduidelijken. BFP is er voor alle leden en niet alleen voor VVKP-leden.

Zelfstandige schoolpsychologen en terugbetaling door mutualiteiten?

Zodra de wet gestemd is, zal er werk gemaakt worden van een Openbaar Register van erkende psychologen dat door de mutualiteiten kan geraadpleegd worden en waarop ze zich kunnen baseren voor terugbetaling van psychologische prestaties.
BFP liet ons bij monde van Koen Lowet weten dat er ’niets wijzigt voor schoolpsychologen die nu een erkenning hebben

  • VVSP wil dit verankerd zien in een bindende tekst
  • VVSP zal er voor ijveren dat niet alleen de huidige zelfstandige schoolpsychologen maar ook de komende generaties in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling van hun psychologische prestaties door mutualiteiten. Dit Vlaams Openbaar Register van klinisch psychologen mag dus niet beperkt blijven tot VVKP-leden. Ook VVSP-leden die aan de voorwaarden voldoen moeten in dit register een plaats krijgen.

( uit Nieuwsbrief VVKP November 2013 3. Vlaams register klinisch psychologen

VVKP zal een eigen, publiekelijk raadpleegbare databank oprichten die cliënten, verwijzers,
mutualiteiten, opleidingscentra, therapieverenigingen … de mogelijkheid biedt om vlot te
verifiëren of een collega effectief aan een aantal basiscriteria voldoet. Het gaat om een publiek te
raadplegen lijst die drie garanties biedt: 1) de persoon in kwestie is een master in de psychologie,
2) de collega heeft zich bekwaamd in het domein van de klinische psychologie en 3) de collega is
lid van VVKP en onderschrijft daarmee de deontologische code. Dit register zal worden beheerd
door VVKP. Alle leden die nu al lid zijn van VVKP en die akkoord zijn gegaan om hun gegevens
publiek te maken, zullen op het register worden geplaatst. Voor nieuwe leden zal er een
erkenningscommissie geïnstalleerd worden in afwachting van de wettelijke regeling. De regeling
vanaf 2014, inclusief overgangsmaatregelen en beoordeling van uitzonderingen, wordt
gecommuniceerd bij het versturen van onze jaarlijkse lidmaatschapsbrief.)

Wat verwachten we van onze leden?

  • Alle bedenkingen en suggesties voor de diverse overlegmomenten zijn welkom. Stuur een mail naar een bestuurslid of post uw boodschap via de functie ‘nieuws melden’ op onze website.
  • Ook vragen over deze en andere materie kan je via deze weg stellen
  • Moedig uw collega’s schoolpsychologen aan lid te worden van VVSP. Hoe langer de ledenlijst die we kunnen voorleggen bij onderhandelingen, des te meer gewicht we in de schaal kunnen leggen.
  • Wenst u mee actief aan de kar te duwen: overweeg dan toe te treden tot de Raad van Bestuur van VVSP.

De Raad van Bestuur van VVSP hoopt dat u met deze korte tekst reeds enig zicht krijgt op de historiek, de moeilijkheden én de pistes die we voor onze huidige en toekomstige leden-schoolpsychologen willen bewandelen.
We zullen u regelmatig informeren over de stand van zaken.

Maria De Beuckeleer
Voorzitter VVSP

Geef een reactie